ภาษาไทย ท31101
เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว/ โคลงโลกนิติ อ่านเพื่อตีความ
ศึกษาบทนำเรื่อง ตามหัวข้อ และเฉลย
ศึกษาบทนำเรื่อง ตามหัวข้อ และเฉลย
ลักษณะของเรื่องสั้น และตัวละครในเรื่อง
แบบฝึกหัด และเฉลย
ความหมาย และประเภทของเครื่องจักสาน