ภาษาไทย ท31101
เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว/ โคลงโลกนิติ ทดสอบเรื่อง เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว
ทบทวนบทนำเรื่อง เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว และข้อคิดที่ได้
ทบทวนบทนำเรื่อง เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว และข้อคิดที่ได้
แบบทดสอบตอนที่ 1 (เลือกตอบ)
แบบทดสอบตอนที่ 2 (เติมคำ)
เฉลยแบบทดสอบ