ภาษาไทย ท31101
เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว/ โคลงโลกนิติ การอ่านและฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
ศึกษาบทนำเรื่อง (ค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด)
ศึกษาบทนำเรื่อง (ค้นคว้าตามหัวข้อที่กำหนด)
เฉลยแบบฝึกหัด
ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ
คำศัพท์ในบทเรียน