ภาษาไทย ท31101
หมุนไปตามลมปาก/ ไขภาษา การอ่านเพื่อตีความ
ศึกษาบทนำเรื่อง (ค้นคว้าตามหัวข้อ)
ศึกษาบทนำเรื่อง (ค้นคว้าตามหัวข้อ)
เฉลยแบบฝึกหัด
คำศัพท์และสำนวน (ความหมายและเฉลย)
ความรู้เพิ่มเติม (การแบ่งวรรณะ)