ภาษาไทย ท31101
หมุนไปตามลมปาก/ ไขภาษา การอ่านเพื่อตีความ
ทบทวนบทนำเรื่อง หมุนไปตามลมปาก
ทบทวนบทนำเรื่อง หมุนไปตามลมปาก
เนื้อเรื่อง หมุนไปตามลมปาก
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
แบบฝึกหัดอธิบายความหมาย และวิเคราะห์คำถาม