ภาษาไทย ท31101
หมุนไปตามลมปาก/ ไขภาษา การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง ไขภาษา
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง ไขภาษา
สรุปบทนำ เรื่อง ไขภาษา
ความหมาย และประเภทของสำนวน
ความหมาย และตัวอย่างของสุภาษิต สรุปบทนำ (ต่อ)