ภาษาไทย ท31101
บทร้อยกรองบุษบกแก้ว, สักวา, บุพการี, วอนขอ และรุ่งอรุณแห่งหัวใจ บทร้อยกรอง วอนขอ
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง วอนขอ
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง วอนขอ
สรุปบทนำเรื่อง และคำศัพท์ จากบทร้อยกรอง วอนขอ
ถอดคำประพันธ์ บทร้อยกรอง วอนขอ และข้อคิดที่ได้