ภาษาไทย ท31101
บทร้อยกรองบุษบกแก้ว, สักวา, บุพการี, วอนขอ และรุ่งอรุณแห่งหัวใจ บทร้อยกรอง สักวา
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง สักวา
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง สักวา
สรุปบทนำเรื่อง และบทร้อยกรองสักวา
ถอดคำประพันธ์บทร้อยกรอง สักวา และข้อคิดที่ได้