ภาษาไทย ท31101
บทร้อยกรองบุษบกแก้ว, สักวา, บุพการี, วอนขอ และรุ่งอรุณแห่งหัวใจ บทร้อยกรอง บุพการี
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง บุพการี
ศึกษาค้นคว้าบทนำเรื่อง บุพการี
สรุปบทนำเรื่อง บุพการี
ถอดคำประพันธ์ บทร้อยกรอง บุพการี
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง