ภาษาไทย ท31101
บทร้อยกรองบุษบกแก้ว, สักวา, บุพการี, วอนขอ และรุ่งอรุณแห่งหัวใจ บทร้อยกรอง รุ่งอรุณแห่งหัวใจ
บทนำเรื่อง รุ่งอรุณแห่งหัวใจ
บทนำเรื่อง รุ่งอรุณแห่งหัวใจ
บทนำเรื่อง (ต่อ) และคำศัพท์
บทร้อยกรอง เรื่องรุ่งอรุณแห่งหัวใจ
สรุปเนื้อเรื่อง และข้อคิดที่ได้