ภาษาไทย ท31101
หัวหินแผ่นดินของเรา/ รามเกียรติ์ การอ่านและฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 1
ทบทวนบทเรียน และแจ้งสาระการเรียนรู้
ทบทวนบทเรียน และแจ้งสาระการเรียนรู้
อ่านทำนองเสนาะรามเกียรติ์ หน้า 187 – 190
ถอดคำประพันธ์ รามเกียรติ์ หน้า 187 – 190