ภาษาไทย ท31101
หัวหินแผ่นดินของเรา/ รามเกียรติ์ การอ่านและฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 1
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๓ – ๑๙๖)
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๓ – ๑๙๖)
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๓ – ๑๙๖) – ต่อ
สรุปใจความสำคัญเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๓ – ๑๙๖)