ภาษาไทย ท31101
หัวหินแผ่นดินของเรา/ รามเกียรติ์ การอ่านและฟังเพื่อจับใจความสำคัญ 2
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๖ – ๑๙๙)
เนื้อเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๖ – ๑๙๙)
สรุปใจความสำคัญเรื่อง รามเกียรติ์ (หน้า ๑๙๖ – ๑๙๙)