ภาษาไทย ท31101
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การเขียนจดหมาย
ทบทวนประเภทของจดหมาย
ทบทวนประเภทของจดหมาย
หลักในการเขียนจดหมาย (ส่วนคำนำ)
หลักในการเขียนจดหมาย (ส่วนเนื้อเรื่องและคำลงท้าย)
ส่วนประกอบและรูปแบบของการเขียนจดหมายทั่วไป