ภาษาไทย ท31101
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การเขียนตามคำบอก
แบบฝึกหัดข้อบกพร่องทางการเขียน
แบบฝึกหัดข้อบกพร่องทางการเขียน
แบบฝึกหัดการสะกดคำให้ถูกต้อง
แบบฝึกหัดการเติมคำในช่องว่าง