ภาษาไทย ท31101
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การย่อความ
สาระการเรียนรู้ ความหมายของการย่อความ
สาระการเรียนรู้ ความหมายของการย่อความ
ประโยชน์ และจุดประสงค์ของการย่อความ
หลักเกณฑ์ และการเขียนย่อความ พร้อมตัวอย่าง
อ่านเรื่องตาม่องลาย