ภาษาไทย ท31101
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การเขียนเล่าเรื่อง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนโครงเรื่อง
อ่านเรื่อง จำไม่ลืม และเขียนสรุปเรื่อง
สรุปใจความสำคัญเรื่อง จำไม่ลืม