ภาษาไทย ท31101
การเขียนจดหมาย, เขียนเล่าเรื่อง, เขียนตามคำบอก, เขียนขยายความ/ การย่อความและการเขียนคำเชิญชวน การเขียนคำเชิญชวน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเขียนคำเชิญชวน
ลักษณะคำเชิญชวน/คำขวัญ พร้อมแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด