ภาษาไทย ท31101
การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญ
ความสำคัญของการอ่าน
ความสำคัญของการอ่าน
ลักษณะของการอ่าน
จุดประสงค์และประเภทของการอ่าน
การอ่านบทร้อยกรอง ร้อยแก้ว และการเลือกอ่านหนังสือ