ภาษาไทย ท31101
การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การจับใจความสำคัญและหลักการอ่านใจความสำคัญ
อ่านเรื่อง ม้าน้ำสัตว์ที่น่าทึ่ง
แบบฝึกหัด เรื่อง ม้าน้ำสัตว์ที่น่าทึ่ง