ภาษาไทย ท31101
การอ่านร้อยกรอง-ร้อยแก้ว/ การอ่านจับใจความสำคัญและการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
แบบฝึกหัดแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
แบบฝึกหัดแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
นักเรียนตอบแบบฝึกหัด ครูเพิ่มเติม
สรุปลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
แบบฝึกหัด