ภาษาไทย ท31101
การจำแนกคำในภาษาไทย การจำแนกคำในภาษาไทย (คำสันธาน คำอุทาน)
ความหมายของคำสันธาน
ความหมายของคำสันธาน
สันธานเชื่อมความคล้อยตาม และ ขัดแย้งกัน
สันธานเชื่อมความเป็นเหตุผล และ เชื่อมความให้เลือก
ข้อสังเกตและตัวอย่างคำสันธาน