ภาษาไทย ท31101
การพูดเล่าเรื่อง/ ราชาศัพท์ การพูดเล่าเรื่อง
ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และประเภทของการพูด
ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย และประเภทของการพูด
ลักษณะการพูด การพูดเล่าเรื่อง
อ่านนิทาน แล้วสรุป
สำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์