ภาษาไทย ท31101
ประโยคเพื่อการสื่อสาร/ การจำแนกประเภทของประโยค รูปประโยคความเดียวและการจำแนก
การใช้ประโยคเพื่อสื่อสาร และประเภทของประโยค (ทบทวน)
การใช้ประโยคเพื่อสื่อสาร และประเภทของประโยค (ทบทวน)
ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบประโยคความเดียว
ประเภทของประโยคความเดียว และแบบฝึกหัด
การจำแนกประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร