ภาษาไทย ท31101
ประโยคเพื่อการสื่อสาร/ การจำแนกประเภทของประโยค รูปประโยคความเดียวและการจำแนก
ทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดวิเคราะห์บทสนทนา
ทบทวนบทเรียน และแบบฝึกหัดวิเคราะห์บทสนทนา
สรุปแบบฝึกหัดวิเคราะห์บทสนทนา
แบบฝึกหัดแต่งประโยคเชิญชวน ตามหัวข้อที่กำหนด
แบบทดสอบ ทบทวนบทเรียน