ภาษาไทย ท31101
การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ การเขียนเรียงความ การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ผลงานนักเรียน จากบทร้อยกรอง เรื่องวอนขอ
ผลงานนักเรียน จากบทร้อยกรอง เรื่องวอนขอ
แบบฝึกหัด แยกประเภท อธิบายลักษณะ ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น
ลักษณะของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และแบบฝึกหัด