ภาษาไทย ท31101
การฟังเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น/ การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความคนเด่นคนดัง
ความหมาย และรูปแบบการเขียนเรียงความ
ความหมาย และรูปแบบการเขียนเรียงความ
รูปแบบการเขียนเรียงความ (ต่อ) และหลักการเขียนเรียงความ
แบบฝึกหัดเติมข้อความเชิงพรรณาโวหาร
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ในการเขียนเรียงความ