ภาษาอังกฤษ อ33101
Who are you? การบอกข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียดของวิชา อ 033101
รายละเอียดของวิชา อ 033101
กิจกรรม การบอกข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง
ชนิดของคำ ที่ใช้ในการบรรยาย ลักษณะของบุคคล