ภาษาอังกฤษ อ33101
My habits and routines การใช้ Present Perfect Tense
ทบทวน การใช้ Verb + gerund
ทบทวน การใช้ Verb + gerund
ฝึกแต่งประโยคจากภาพ โดยใช้ Present perfect tense
แบบฝึกหัดการเรียงประโยค