ภาษาอังกฤษ อ33101
What do you want to be? Occupation
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ
คำถามเกี่ยวกับ ลักษณะอาชีพต่างๆ
Make list / ทบทวน Relative clause