ภาษาอังกฤษ อ33101
If I have some free time Taking a rest
นำเข้าเรื่อง Taking a rest
นำเข้าเรื่อง Taking a rest
บทสนทนาเกี่ยวกับการพักผ่อน 1-2
บทสนทนาเกี่ยวกับการพักผ่อน 3-4