ภาษาอังกฤษ อ33101
Going shopping Price and bargain
แข่งขันแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการ shopping (1)
แข่งขันแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการ shopping (1)
แข่งขันแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับการ shopping (2)
สรุปผลคะแนน สรุปเนื้อหาการสอน