ภาษาอังกฤษ อ33101
Going shopping ประเมินผลครั้งที่ 9
ทบทวนการบอกข้อมูลของตัวเอง และของคนในครอบครัว
ทบทวนการบอกข้อมูลของตัวเอง และของคนในครอบครัว
ศัพท์เกี่ยวกับ บุคคลในครอบครัว และการใช้ expression of frequency
ทบทวน present tense, past tense, present perfect tense