ภาษาอังกฤษ อ33101
Let’s try some different food การบอกส่วนประกอบ และปริมาณของอาหาร
คำศัพท์ส่วนประกอบอาหาร และคำบอกปริมาณ
คำศัพท์ส่วนประกอบอาหาร และคำบอกปริมาณ
การออกเสียงคำศัพท์ ส่วนประกอบอาหาร และคำบอกปริมาณ
แบบฝึกหัดและตัวอย่าง การแต่งบทสนทนา