ภาษาอังกฤษ อ33101
Let’s try some different food คำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร
ออกเสียงคำศัพท์ และบอกความหมาย
ออกเสียงคำศัพท์ และบอกความหมาย
ออกเสียงคำศัพท์ และบอกความหมาย (ต่อ) แบบทดสอบ
Sequence Words และตัวอย่างการเขียนขั้นตอน (how to)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-