ภาษาอังกฤษ อ33101
Let’s try some different food ประเมินผลครั้งที่ 10
คำถามในแบบทดสอบการทำอาหาร และคำบอกปริมาณ
คำถามในแบบทดสอบการทำอาหาร และคำบอกปริมาณ
แบบทดสอบเรื่อง การทำอาหาร และคำบอกปริมาณ
เฉลยแบบทดสอบ และทดสอบเรื่องการเขียนวิธีทำอาหาร