ภาษาอังกฤษ อ33101
What’s the weather like? ฤดูกาลในประเทศไทย / คำบอกฤดูกาล
ฤดูกาลในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
ฤดูกาลในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
คำบอกฤดูกาล และเรียนฤดูกาลจากเพลง
แบบฝึกหัด