ภาษาอังกฤษ อ33101
What’s the weather like? สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ
อ่าน passage และตอบคำถาม
แบบฝึกหัด