ภาษาอังกฤษ อ33101
What’s the weather like? คำศัพท์เกี่ยวกับภูมิอากาศ
เฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้ว
เฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่แล้ว
คำศัพท์ภูมิอากาศ
ทบทวนคำศัพท์ และกิจกรรมในห้องเรียน