ภาษาอังกฤษ อ33101
What’s the weather like? การเขียนบรรยายสภาพภูมิอากาศ
Climate และ weather
Climate และ weather
อธิบายบทความเกี่ยวกับ สภาพอากาศในประเทศไทย
สภาพภูมิอากาศในประเทศไทย การเขียนบรรยายสภาพอากาศ