ภาษาอังกฤษ อ33101
What’s the weather like? สัญญลักษณ์สภาพภูมิอากาศ
สัญลักษณ์สภาพอากาศ และวิธีหาข้อมูลบนเว็บไซต์
สัญลักษณ์สภาพอากาศ และวิธีหาข้อมูลบนเว็บไซต์
แนะนำ และทบทวนคำศัพท์
สภาพอากาศในประเทศไทย
แบบฝึกหัด