ภาษาอังกฤษ อ33101
Global warming ภาวะเรือนกระจก
Introduction to Greenhouse Effect
Introduction to Greenhouse Effect
ภาวะเรื่อนกระจก และบทสรุป
ดูวีดิโอ เรื่อง Global Warming และตอบคำถาม