ภาษาอังกฤษ อ33101
When in Rome, do as the Romans do การเขียนจดหมาย
การเขียนจดหมาย - Heading
การเขียนจดหมาย - Heading
การเขียนจดหมาย - Salutation, การเขียนจดหมาย - Body
การเขียนจดหมาย - Closing, การเขียนจดหมาย - Signature
การเขียนจดหมาย - Poscript (P.S.) และสรุปการเรียน