ภาษาอังกฤษ อ33101
When in Rome, do as the Romans do การเขียน Postcard
ทบทวน และเข้าบทเรียน
ทบทวน และเข้าบทเรียน
หลักการเขียน Postcard ข้อ 1
หลักการเขียน Postcard ข้อ 2 - 3
นักเรียนฝึกเขียน Postcard