ภาษาอังกฤษ อ33101
When in Rome, do as the Romans do แบบทดสอบเกี่ยวกับวัฒนธรรม
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
เฉลยแบบทดสอบข้อ 1 - 4
เฉลยแบบทดสอบข้อ 5 - 6
ตัวอย่างบทสนทนา