ภาษาอังกฤษ อ33101
Have you ever been on a plane ฟังและพูดเกี่ยวกับการเดินทาง
ทบทวนเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ และเฉลยแบบทดสอบข้อ1-2
ทบทวนเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ และเฉลยแบบทดสอบข้อ1-2
เฉลยแบบทดสอบข้อ 3 - 4 และคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง
อธิบายความหมายคำศัพท์การเดินทาง
ฝึกทักษะการฟังและพูด เกี่ยวกับการเดินทาง