ภาษาอังกฤษ อ33101
Have you ever been on a plane ประเมินผลครั้งที่ 14
ครูอธิบายวิธีทำแบบประเมิน
ครูอธิบายวิธีทำแบบประเมิน
ตอบคำถามแบบประเมิน ข้อ 1 - 5
ตอบคำถามแบบประเมิน ข้อ 6 - 10
ตอบคำถามแบบประเมิน ข้อ 11 - 20 และเฉลยคำตอบ