ภาษาอังกฤษ อ33101
Have you ever been on a plane ฟังและอ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง
บทสนทนาการเดินทาง (ช่วงที่ 1)
บทสนทนาการเดินทาง (ช่วงที่ 1)
บทสนทนาการเดินทาง (ช่วงที่ 2)
บทสนทนาการเดินทาง (ช่วงที่ 3)
บทสนทนาการเดินทาง (ช่วงที่ 4)