ภาษาอังกฤษ อ33101
Have you ever been on a plane การอ่านตารางเที่ยวบิน
ทบทวนการเดินทางไปต่างประเทศ และการอ่านตัวเลขเที่ยวบิน
ทบทวนการเดินทางไปต่างประเทศ และการอ่านตัวเลขเที่ยวบิน
การอ่านตารางเที่ยวบิน(ช่วงที่ 1)
การอ่านตารางเที่ยวบิน(ช่วงที่ 2)
ฝึกอ่าน และแต่งบทสนทนาเรื่องเที่ยวบิน