ภาษาอังกฤษ อ33101
Interesting Places บทสนทนาเกี่ยวกับเมืองของเรา
ตอบคำถามจากบทสนทนา (ช่วงที่ 1)
ตอบคำถามจากบทสนทนา (ช่วงที่ 1)
ตอบคำถามจากบทสนทนา (ช่วงที่ 2)
ตอบคำถามจากบทสนทนา (ช่วงที่ 3)
คำศัพท์ประจำบทเรียน และการบ้าน